RnB

 • 097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

   097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

  097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

 • 090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

   090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

  090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

 • 125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

   125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

  125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

   125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

  125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

 • I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

   I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

  I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

 • Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

   Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

  Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

 • 125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

   125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

  125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

 • 154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

   154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

  154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

   128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

  128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

 • 080 bpm - D - Let It Be Yours (Curtis Clark Jr) (KIT)

   080 bpm - D - Let It Be Yours (Curtis Clark Jr) (KIT)

  080 bpm - D - Let It Be Yours (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 130 bpm - A - Dave's Kitchen (Soulpella) (Vox)

   130 bpm - A - Dave's Kitchen (Soulpella) (Vox)

  130 bpm - A - Dave's Kitchen (Soulpella) (Vox)

 • 156 bpm - Bb - This love (Curtis Clark Jr) (KIT)

   156 bpm - Bb - This love (Curtis Clark Jr) (KIT)

  156 bpm - Bb - This love (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 126 bpm - Cm - I Ask (Sanna & Curtis) (KIT)

   126 bpm - Cm - I Ask (Sanna & Curtis) (KIT)

  126 bpm - Cm - I Ask (Sanna & Curtis) (KIT)

 • 080 bpm - Am - Heartbeat (Jennifer Dawn) (Vox)

   080 bpm - Am - Heartbeat (Jennifer Dawn) (Vox)

  080 bpm - Am - Heartbeat (Jennifer Dawn) (Vox)

 • 120 bpm - Db - Love Of Your Life (Jennifer Dawn) (Vox)

   120 bpm - Db - Love Of Your Life (Jennifer Dawn) (Vox)

  120 bpm - Db - Love Of Your Life (Jennifer Dawn) (Vox)

 • 125 bpm - Fm - See Me (Soulpella) (Vox)

   125 bpm - Fm - See Me (Soulpella) (Vox)

  125 bpm - Fm - See Me (Soulpella) (Vox)