Hip-hop

 • 105 bpm - Bbm - Mama (Sanna Hartfield) (Vox)

   105 bpm - Bbm - Mama (Sanna Hartfield) (Vox)

  105 bpm - Bbm - Mama (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

   097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

  097 bpm - Am - The Answer (Symo) (KIT)

 • 090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

   090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

  090 bpm - Db - Just like gold (Aubrey Whitfield) (KIT)

 • 090 bpm - Am - Electric (Lissy) (KIT)

   090 bpm - Am - Electric (Lissy) (KIT)

  090 bpm - Am - Electric (Lissy) (KIT)

 • 125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

   125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

  125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

   I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

  I Got A Woman Acapella (Curtis Clark Jr)

 • Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

   Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

  Hotline Bling Acapella (Curtis Clark Jr)

 • 130 bpm - C#m - Moonlight (Lissy) (KIT)

   130 bpm - C#m - Moonlight (Lissy) (KIT)

  130 bpm - C#m - Moonlight (Lissy) (KIT)

 • 160 bpm - G - Warning sign (Lissy) (KIT)

   160 bpm - G - Warning sign (Lissy) (KIT)

  160 bpm - G - Warning sign (Lissy) (KIT)

 • 125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 130 bpm - G - Now forever (Simone) (KIT)

   130 bpm - G - Now forever (Simone) (KIT)

  130 bpm - G - Now forever (Simone) (KIT)

 • 130 bpm - Gm - Too bad (Simone) (KIT)

   130 bpm - Gm - Too bad (Simone) (KIT)

  130 bpm - Gm - Too bad (Simone) (KIT)

 • 135 bpm - Abm - End of the night (Simone) (KIT)

   135 bpm - Abm - End of the night (Simone) (KIT)

  135 bpm - Abm - End of the night (Simone) (KIT)

 • 125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

 • Traditional Arabic Acapella

   Traditional Arabic Acapella

  Traditional Arabic Acapella

 • 125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

   125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

  125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)