Soul

 • 125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

   125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

  125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

   125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

  125 bpm - Abm-Am-Bbm-Bm-Cm-Dbm - Tried (Sanna & Simone) (KIT)

 • 128 bpm - A - I can not (Sanna Hartfield) (Vox)

   128 bpm - A - I can not (Sanna Hartfield) (Vox)

  128 bpm - A - I can not (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

   125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

  125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

 • 124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

   124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

  124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

 • 128 bpm - Dm - My world is shaking (Ellie Madison) (Vox)

   128 bpm - Dm - My world is shaking (Ellie Madison) (Vox)

  128 bpm - Dm - My world is shaking (Ellie Madison) (Vox)

 • 125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

   170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

  170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

   126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

  126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 160 bpm - E - Missing (Sanna Hartfield) (Vox)

   160 bpm - E - Missing (Sanna Hartfield) (Vox)

  160 bpm - E - Missing (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 140 bpm - D - Go For It (Sanna Hartfield) (Vox)

   140 bpm - D - Go For It (Sanna Hartfield) (Vox)

  140 bpm - D - Go For It (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 130 bpm - Am - Scars (Sanna Hartfield) (Vox)

   130 bpm - Am - Scars (Sanna Hartfield) (Vox)

  130 bpm - Am - Scars (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

   125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

  125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

 • 154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

   154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

  154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

   128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

  128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)