150 bpm - Em - Explain (Sanna Hartfield)

Lyrics © Free Vocals

How how how how

How how can I get through
How how can I explain
How how how could I get through to you

How could I could I get through
How could I could I get through