Jazz

 • 125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

   125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

  125 bpm - Ebm-Em-Fm - Remember (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 125 bpm - Bb - Inside a Dream (Simone) (KIT)

   125 bpm - Bb - Inside a Dream (Simone) (KIT)

  125 bpm - Bb - Inside a Dream (Simone) (KIT)

 • 125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - A - Don't (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 098 bpm - Dm - Down Town (Chris Scott) (KIT)

   098 bpm - Dm - Down Town (Chris Scott) (KIT)

  098 bpm - Dm - Down Town (Chris Scott) (KIT)

 • 115 bpm - Bm - Born To Fly (Chris Scott) (KIT)

   115 bpm - Bm - Born To Fly (Chris Scott) (KIT)

  115 bpm - Bm - Born To Fly (Chris Scott) (KIT)

 • 125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

   125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

  125 bpm - Dbm - Fashion Baby (Ellie Madison) (KIT)

 • 124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

   124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

  124 bpm - Am - Fell (Soulpella) (KIT)

 • 129 bpm - Em - Wait for me now (Chris Scott) (Vox)

   129 bpm - Em - Wait for me now (Chris Scott) (Vox)

  129 bpm - Em - Wait for me now (Chris Scott) (Vox)

 • 125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

   125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

  125 bpm - Abm - Like Stone (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 125 bpm - Bbm - Release Me (Lissy) (KIT)

   125 bpm - Bbm - Release Me (Lissy) (KIT)

  125 bpm - Bbm - Release Me (Lissy) (KIT)

 • 130 bpm - Bbm - Embrace Me (Lissy) (KIT)

   130 bpm - Bbm - Embrace Me (Lissy) (KIT)

  130 bpm - Bbm - Embrace Me (Lissy) (KIT)

 • 170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

   170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

  170 bpm - Bm - Stop Using Me (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

   126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

  126 bpm - A-B-Bb-C - Lost It (Sanna Hartfield) (Vox)

 • 125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

   125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

  125 bpm - Fm - He Was (Soulpella) (KIT)

 • 154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

   154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

  154 bpm - D - Vintage Love (Curtis Clark Jr) (KIT)

 • 128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

   128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)

  128 bpm - Cm - Do not need love (Kamden) (Vox)